Double-Flowered Hostas

Those with many extra petals marked with *.

'Aphrodite'
'Athena'
* 'Aya-gasane'
'Bluesette'
'Brazen Hussy'
'Bukouhenge'
'Double Trouble'
'Double Vision'
'Fujibotan'
'Gold Piece'
'H. D. Thoreau'
'H. D. Seas'
* 'Hi-renjyaku'
'Hyugabotan'
'Karen's Delight'
* 'Ki-renjyaku'
'Kinmeji'
* 'Momo-gasane'
montana (occasionally)
'Nikazaki Mizu'
'Oze'
'Parthenon'
'Peacock Feathers'
plantaginea 'Triplex'
'Poseidon'
'Royal Oyster'
'Royal Super'
* 'Venus'
* 'Viette Eighteen'
* 'White Fairy'
'Wild Walt'
'Xanadu Odd Pod'
'Yae-no-oba'
* 'Yea'
* 'Yu Lei'

Your input and comments are appreciated, please use our contact page. You will be asked to enter an access code, please use access code whatever.

↑ back to the top ↑